گالری تصاویر

  • نمایشگاه بین المللی Medica

  • جلسات آموزشی

  • بهمن 95

  • فروردین 96

  • پروژه در حال احداث ساختمان جدید آزمایشگاه فجر ساری

  • اردوی تفریحی

  • جلسات فرهنگی