فلوسایتومتری

بخش فلوسایتومتری
 

 معرفی بخش فلوسایتومتری

  

فلوسايتومتري روش بسيار سريع و قدرتمندي است كه براي شناسایی سلول‌ها و طبقه بندی آنها به كار مي‌ رود. در این روش سلول های موجود در سوسپانسیون به صورت جریان لامینار از فلوسل و مقابل نور لیزر عبور کرده و از نظر مشخصات فیزیکی مثل اندازه، داشتن گرانول، شکل و پیچیدگی هسته و نیز از نظر شاخص های موجود در سطح غشا، سیتوپلاسم و هسته با واسطه آنتی بادی های منوکلونال که با مواد فلورسانس نشان دار شده اند بررسی می گردند.

کاربردهای مختلف فلوسیتومتری

v     ایمیونوفنوتایپینگ لوسمی های حاد و مزمن،

v     بیماری پلاسماسل ها،

v     پایش درمان در لوسمی ها،

v     تعیین فاکتورهای مؤثر در پیش آگهی بیماری،

v     بررسی کمی سلول های ایمنی

 

در بخش فلوسیتومتری آزمایشگاه با بهره گیری از دستگاه فلوسیتومتر چهار رنگ و شش پارامتری می توان علاوه بر شمارش، تعیین حجم و گرانولاریتی سلول ها به بررسی شاخص های سطح (CD Markers) در سطح، سیتوپلاسم و یا هسته سلول پرداخت و از یافته های آن در تشخیص، طبقه بندی، تعیین پیش آگهی و کنترل درمان بیماری های خوش خیم و بد خیم خونی، بیماری های نقص ایمنی و کم خونی هموگلوبینوری حمله ای شبانه (PNH) استفاده نمود.