عضویت جدید آزمایشگاه ژنتیک پزشکی فجر ساری

اعلام عضویت جدید آزمایشگاه ژنتیک پزشکی فجر ساری

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر ساری عضو شبکه PND کشوری شد