CMV PP65 Antigen

CMV PP65 Antigen

سیتومگالو ویروس (CMV) از خانواده هرپس ویروس ها و دارای میزان شیوعی در حدود 04 % در سراسر جهان میباشد، این ویروس بعد از ورود به بدن و ایجاد عفونت اولیه به صورت نهفته در بدن باقی می ماند و در افراد با کاهش قدرت سیستم ایمنی بدن از جم یه بیماران پیوندی که تحت درمان با داروهای ایمنوساپرسیو قرار میگیرند میتواند تظاهرات بالینی و عواقب شدیدی را به همراه داشته باشد.
شناسایی سریع و به موقع این عفونت در افراد با ریسک بالا به منظور کاهش عوارض بیماری و جلوگیری از مصرف بیش از اندازه داروهای
ایمنوساپرسیو و همچنین به کارگیری درمان ضد ویروسی مناسب بسیار حائز اهمیت است زیرا تعویق در شناسایی و درمان آن میتواند منجر به مرگ بیمار گردد . تستهای مختلفی جهت شناسایی این عفونت وجود دارد. تست هیای CMV IgG و CMV IgM ، به تاخیر در افزایش مقادیر آنتی بادی ها بر اساس مرح یه آلودگی، قادر به تمایز مرح ه نهفته و فعال نمی باشند. همچنین ممکن است تیتر CMV IgM به مقادیر قابل شناسایی نرسد. روش های مولکولی نظیر PCR نیز قادر به تفکیک مح ه نهفته از فعال نیستند. اما می توان گفت که تستهایی که بر اساس شناسایی آنتی ژن وییروس در بدن فرد می باشند جهت شناسایی عفونت فعال CMV بسیار ارزشمندتر از تستهای موجود بر اساس شناسایی آنتی بادی می باشند. تست بررسی آنتی ژن CMV pp65 در نوتروفیل ها، یک تست بسیار ارزشمند جهت شناسایی و کنترل عفونت فعال با ویروس سیتومگال میباشد . تست CMV pp65 تستی بر پایه ایمنوف ورسانس غیر مستقیم بوده که به شناسایی آنتی ژن pp65 که یکی از آنتی ژن های مربوط به
ماتریکس ویروس سیتومگال می باشد، می پردازد. این تست جهت بررسی و کنترل عفونت CMV و پاسخ آن به درمانهای ضد ویروسی
در افراد دارای نقص سیستم ایمنی و به ویژه در بیماران پیوندی می باشد. از مزایای این تست می توان به زمان کم و هزینه پایین تر در مقایسه با روش های مولکولی و اختصاصیت بیشتر در مقایسه با روش هیای سرولونیک بر مبنای شناسایی آنتی بادی اشاره نمود. همچینین به خوبی می توان ادعا نمود که میزان سول های مثبت از نظر این آنتی ژن در ارتباط دقیق با شدت بیماری می باشد . تست بررسی آنتی ژن CMV pp65 دارای اختصاصی بالای 04 % و حساسیتی معادل 04 % می باشد، بنابراین نتایج مثبت این تست
یک معیار ارزشمند جهت شروع درمان ضدویروسی و پیگیری درمان می باشد ولی به جهت حساسیت نسبتا پایین آن بهتر است نتایج منفی تست جهت اطمینان توسط تست های تشخیص مولکولی تایید گردد که تست مولکولی شناسایی CMV نیز هم اکنون در ازمایشگاه فجر قابل انجام می باشد .لذا آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر دکتر مهدوی مفتخر است که مشاور و یاریگر شما همکار گرامی در این زمینه باشد
.