تحقیقات

 

مدیریت آزمایشگاه انجام امور پژوهشی را در راس امور خدماتی خود جای داده و تاکنون توانسته اند پروژه های زیادی را در جهت خدمت به بیماران انجام دهند. از جمله این طرح ها در سال های اخیر می توان به تعیین شیوع آلفا تالاسمی در نوزادان شمال کشور، بررسی هموگلوبین، اندازه گیری بیلی روبین مایع آمونیوم، سطح سرمی فریتین و... اشاره کرد.