بازدید علمی از شرکت Shimadzu ژاپن

بازدید علمی از شرکت Shimadzu ژاپن

بازدید و دوره آموزشی جناب آقای دکترمحمدرضا مهدوی  دستگاه های LC-MS/MS و GC-MS در کمپانی Shimadzu ژاپن