پارکینگ جدید آزمایشگاه فجر

آدرس جدید  پارکینگ آزمایشگاه فجر ساری 
بلوار کشاورز-کوچه خانفرد-کوچه احسان-جنب پارکینگ درمانگاه انصار