روشهاي موثر براي تشخيص نقايص مادرزادي متابوليسم در ايران

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

1- ابزار ثبت اطلاعات بيماران مشکوک به بيماريهای متابولیک ارثی: پرونده غیر الکترونیک و پرونده الکترونیک

 1.        فرم غيرالکترونيک ثبت اطلاعات بيماران (ويرايش نهايي)

 2.       پرونده الکترونيک ثبت اطلاعات بيماران (زبان انگليسي)

 3.       پرونده الکترونيک ثبت داده هاي بيماران (زبان فارسي)

 4.       فرم غير الکترونيک ثبت اطلاعات بيماران فنيل کتونوري

 5.       فرم الکترونيک ثبت اطلاعات بيماران فنيل کتونوري

 6.       پرسشنامه نگرش افراد در رابطه با جنبه هاي ژنتيکي  PKU

2- فرم های مشاوره تشخیصی جهت بیماران مشکوک به بیماریهای متابولیک ارثی

 1.       فرم مشاوره باليني تشخيصي

 2.       فرم مشاوره اعصاب

 3.       فرم مشاوره پاراکلينيکي

3- سيستمهای حمايت از تصميم گيري باليني (CDSS) در بيماران مشکوک به بیماریهای متابولیک ارثی

 1.       براي درخواست آزمايش يا اقدام پاراکلينيکي

 2.       براي تفسير آزمايش يا اقدام پاراکلينيکي

4- استانداردهای بالینی در تشخیص بیماران مشکوک به بیماریهای متابولیک ارثی

 1.       بسته راه اندازي مرکز ارجاعي سطح سوم متابوليک: فاز 1

 2.       بسته راه اندازي مرکز ارجاعي سطح سوم متابوليک: فاز 2

 3.       بسته الگوريتمهاي استاندارد نحوه برخورد تشخيصي با بيماران

 4.       چک ليست الکترونیک جهت بررسي اقدامات باليني و پاراکلينيکي انجام شده

5- استانداردهای آزمایشگاهی در تشخیص بیماران مشکوک به بیماریهای متابولیک ارثی

 1.       دستورالعملهاي آزمايشگاهي براي اختلالات متابوليک ارثي

 2.       استانداردهاي تستهاي بيوشيميايي اختصاصي متابوليک ارثي

 3.       چک ليست ارزيابي عملکرد مطلوب آزمايشگاه منتخب

ادامه مطلب