آزمایش قند دو ساعت بعد از غذا

روش آماده شدن برای انجام آزمایش قند دو ساعت بعد از غذا چیست؟

روش آماده شدن برای انجام آزمایش قند دو ساعت بعد از غذا چیست؟

 
لطفاً برای دستیابی به نتایج صحیح آزمایش به نکات ذیل توجه فرمایید.نتایج غلط بخاطر عدم رعایت شرایط لازم می تواند منجر به نادیده گرفته شدن مسائل مهم پزشکی یا درخواست بیش از اندازه وبدون نیاز آزمونهای آزمایشگاهی گردد.
 خوردن غذا
 •  یک وعده غذای متعادل ومعمول را آماده نمایید(شامل پنیر،کره،...).
 •  زمان شروع غذا خوردن را یادداشت نمایید. زمان 2 ساعت پس ازغذا از همان لحظه شروع غذا خوردن آغاز می گردد. بعنوان مثال اگر شما خوردن غذا را درساعت 8 صبح آغاز می کنید نمونه آزمایش ساعت10صبح ازشما گرفته می شود.
 • مدت زمانی که غذا رامیل می کنید نباید بیش از بیست دقیقه بطول انجامد.
•  بعداز خوردن غذا به هیچ وجه چیز دیگری اعم از آدامس،شیرینی،آب میوه،... نباید خورده شود(به استثناء مقدار کم آب).
•  نمونه خون رأس 2 ساعت از زمان شروع غذا ازشما گرفته خواهد شد.
•  پانزده دقیقه قبل از موعد نمونه گیری (2ساعت) درآزمایشگاه حضور بهم رسانید.

•  به محض ورود به آزمایشگاه مسئولین پذیرش را مطلع نمایید واگر رأس 2 ساعت از شما خونگیری انجام نشد دوباره به مسئول پذیرش اعلام فرمایید.