ایمونولوژی و سرولوژی

ایمونولوژی

ایمونولوژی

  ایمنی‌شناسی یا ایمونولوژی یکی از شاخه‌های زیست‌ شناسی است که به بررسی انواع واکنش های ایمنی جانداران در برابر آنتی ژن‌های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماری زا می‌پردازد. این علم هم به جنبه های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه، و هم به جنبه های پاتولوژیک سیستم ایمنی مانند بیماری های خودایمنی، حساسیت، نقص ایمنی، واکسیناسیون و پیوند اعضاء می‌پردازد. سیستم ایمنی بدن سیستمی پیچیده و در نهایت دقت می‌باشد که شامل اعضاء متنوع، با عملکردی متفاوت و مرتبط می باشند و در صورت کوچکترین تداخل و ناهماهنگی در انجام وظایف اعضاء آن امکان پیدایش اختلالات و ظهور عوارضی وخیم و بعضا غیر قابل برگشت وجود دارد. با استفاده از روش های ایمونولوژی می توان انواع هورمون ها، تومور مارکرها، آنتی بادی علیه عوامل عفونی و نیز آنتی بادی های عامل بیماری های خودایمنی را شناسایی کرد.

 

حوزه با بهره گیری از متد جدید و قابل اطمینان تست های مربوط به بیماری های اتوایمیون، ایمونولوژی و سرولوژی را به صورت تخصصی و فوق تخصصی انجام میدهد.

 

سرولوژی:

ASO, CRP, Latex (RF), 2ME, RPR, VDR رایت، کومبس رایت، ویدال، آگلوتینین سرد، مونوتست

 

ایمونولوژی:

IgE, C3, C4, CH50, IgM, IgA, C1-inhibitor, HLA-B27, HLA-B8, HLA-B5

 

اتوایمیون:

ANA, Anti-DNA, P-ANCA, C-ANCA, Anti cardiolipin IgG, Anti cardio lipin IgM, Anti SCL-70, Anti RO, Anti RNP, LKM-Ab, ACE,AMA, Anti Lupus Ab, Anti Gliadin IgA, Anti Gliadin IgG, Anti Endomyseal Ab, ASMA, Anti Platelet Ab

سروباکتریولوژی:

Chlamydia IgG, Chlamydia IgA, Mycoplasma IgG, Mycoplasma IgM, Listeria Ab, H. Pylori IgG/M/A

سروویرولوژی:

Rubella IgG, Rubella IgM, CMV IgG, CMV IgM, HSV IgG, HSV IgM, VZV IgG, VZV IgM, EBV IgG, EBV IgM

 

سروپارازیتولوژی:

Faciola Ab,TOXO IgM,TOXO IgG

 

هپاتیت و ایدز:

HBs Ag, HBs Ab, HBe Ab, HBc Ag, HBe Ag, HBe Ab, HIV IgG, HIV IgM, HIV Ag, HCV Ab, HDV