پذیرش

 

 

معرفی بخش پذیرش 

پرسنل مجرب بخش پذیرش همه روزه در ساعات کاری آزمایشگاه با گشاده رویی اقدام به پذیرش مراجعین محترم آزمایشگاه می نمایند.

پذیرش آزمایشگاه مجهز به دستگاه نوبت دهی و باجه پذیرش می باشد که مراجعین پس از دریافت نوبت توسط پرسنل فراخوانده شده و طبق نسخ مربوطه و یا بصورت آزاد، آزمایشات درخواستی پذیرش شده و به بخش نمونه گیری ارجاع داده می‌شوند تا نمونه گیری با رعایت شرایط ویژه ی هر تست انجام پذیرد.

مراجعین محترم جهت تسویه حساب به قسمت صندوق راهنمایی می شوند، پس از تسویه حساب قبض جهت تاریخ جوابدهی و یا ارائه به بیمه تکمیلی چاپ شده و تحویل مراجع می شود.

پرسنل این بخش به تمام تست های پذیرش شده در آزمایشگاه اشراف داشته و از شرایط ویژه ی هر تست آگاهی دارند.