کنترل کیفی

کنترل کیفی

بخش کنترل کیفی به صورت روزانه بر اساس استاندارد های داخلی ، بین المللی و آزمایشگاه مرجع سلامت ، کیفیت و صحت تمام آزمایش ها را بررسی نموده و در واقع مسوول مشروعیت بخشیدن به نتایج آزمایشات میباشد.آزمایشگاه فجر به دلیل رعایت کردن استاندارد ها و انجام دقیق و کامل فرآیندهای کنترل کیفی و صحه گذاری، توانسته است از سال 1391 لوح کیفیت آزمایشگاه مرجع سلامت را دریافت کند.

مدیریت آزمایشگاه همواره بر رعایت استاندارد ها دقت نظر دارد و نگاه ویژه ای به این بخش دارد.