کنترل کیفی

 

 

 

کنترل کیفی

بخش کنترل کیفی (واحد کنترل کیفی آزمایشگاه فجر) به صورت روزانه بر اساس استاندارد های داخلی، بین المللی و آزمایشگاه مرجع سلامت، کیفیت و صحت تمام آزمایش ها را بررسی نموده و در واقع مسوول مشروعیت بخشیدن به نتایج آزمایشات می باشد.

آزمایشگاه فجر به دلیل رعایت کردن استانداردها و انجام دقیق و کامل فرآیندهای کنترل کیفی و صحه گذاری، توانسته است از سال 1391 لوح کیفیت آزمایشگاه مرجع سلامت را دریافت کند، آزمایشگاه فجر علاوه بر کنترل کیفی داخلی همه ساله در برنامه ی ارزیابی کیفیت خارجی آزمایشگاههای تشخیص طبی (EQAP) در مراحل مختلف کنترل کیفی اعم از ساده و پیشرفته و همچنین از سال 1396 در برنامه ی ارزیابی غربالگری سلامت جنین شرکت می نماید و همواره شعار "صحت و دقت ابزار لازم تمامی آزمایش ها است" را مد نظر دارد   .

مدیریت آزمایشگاه همواره بر رعایت استاندارد ها دقت نظر دارد و نگاه ویژه ای به این بخش دارد.