الکتروفورز و کروماتوگرافی
بخش الکتروفورز و کروماتوگرافی
 این بخش مجهز به دستگاه الکتروفورز و کروماتوگرافیHPLC  میباشد که تکنیک های الکتروفورز وکروماتوگرافی را به طور تخصصی انجام می دهد.
  الکتروفورز:
الکتروفورز پروتئین
الکتروفورز هموگلوبین
الکتروفورز لیپوپروتئین
سنجش Hb-A2
OCB
Immunotyping

 

کروماتوگرافی:
کروماتوگرافی اسیدهای آمینه مانند تیروزین، فنیل آلانین، آلانین،هموسیستین و ...
اندازه گیری سطح داروها و مواد مخدر