قارچ شناسی
 

بخش قارچ شناسی

Related image

 

آزمایشگاه قارچ شناسی یکی از بخش های آزمایشگاه می باشد که وظیفه آن جمع آوری نمونه های مشکوک و بررسی آنها می باشد. بررسی نمونه های قارچی بیشتر شامل تهیه لام، رنگ آمیزی، کشت و غیره می باشد. در بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین در بیمارستان ها و آزمایشگاه ها از روش تشخیصی با استفاده از لام استفاده می کنند.

در بررسی نمونه های قارچی فرد بیمار حداقل از ۷۲ ساعت قبل نمونه برداری محل مشکوک به ضایعه قارچی را نشسته و از هیچ روغنی استفاده نکرده باشد، چون در صورت استفاده از روغن و یا شستشو ممکن است هیچ­گونه عامل قارچی در بررسی های میکوسکوپی مشاهده نشود.

ضایعات قارچی مو: مو ها باید از ریشه و بوسیله پنس استریل برداشت شوندبعضی از قارچ هایی که مو ها را آلوده می کنند با چراغ وود فلورسانس دارند بنابرین باید موهایی که دارای فلورسانس هستند برای نمونه برداری انتخاب شوند. در صورتی که هیچ یک از آنها فلورسانس نداشته باشند ، مو های شکسته به همراه پوسته ها برداشت می شوند.

ضایعات قارچی ناخن : ابتدا توسط گاز آغشته به الکل ۷۰% سطح موضع را پاک کرده سپس پس از کوتاه کردن ناخن اضافه ، از حد فاصل بین قسمت سالم و آلوده با یک اسکالپل استریل ناخن را می تراشیم. همچنین از قسمت های زیرین ناخن نیز نمونه برداری می کنیم.

ضایعات قارچی پوست : ابتدا با گاز آغشته به الکل ۷۰% سطح ضایعه را پاک کرده تا عاری از آلودگی های سطحی گردد سپس با اسکالپل استریل از قسمت های حاشیه ضایعه که معمولا در کچلی بدن به شکل حلقوی و قرمز رنگ است، پوسته ها را می تراشند . در صورتی که ضایعه به شکل حلقوی مشاهده نشود باید از پوسته های قسمت هایی که آلوده تر به نظر می رسند برداشت گردد.