هورمون

 

یکی از مهم ترین بخش های آزمایشگاه بخش هورمون شناسی و ایمنی شناسی می باشد. در این بخش  بر روی نمونه های مختلف از جمله سرم و پلاسما آزمایشاتی به روش های مختلف از جمله الایزا، گاما، الکتروکمی لومینسانس و وایداس انجام ‌می شود. دستگاه ها در این بخش آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر به صورت روزانه،  کنترل کیفی صورت می پذیرد تا بهترین و باکیفیت ترین جواب ها در اختیار مراجعه کنندگان و پزشکان محترم قرار بگیرد.