پاتولوژی
کادر بخش:

 در این بخش کلیه آزمایشات بخش پاتولوژی ، پاپ اسمیر و سیتولوژی توسط کادر مجرب آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتولوژی فجر در اسرع وقت انجام می شود