کنترل کیفی
کنترل کیفی

بخش کنترل کیفی (واحد کنترل کیفی آزمایشگاه فجر) به صورت روزانه بر اساس استاندارد های داخلی ، بین المللی و آزمایشگاه مرجع سلامت ، کیفیت و صحت تمام آزمایش ها را بررسی نموده و در واقع مسوول مشروعیت بخشیدن به نتایج آزمایشات میباشد.آزمایشگاه فجر به دلیل رعایت کردن استاندارد ها و انجام دقیق و کامل فرآیندهای کنترل کیفی و صحه گذاری، توانسته است از سال 1391 لوح کیفیت آزمایشگاه مرجع سلامت را دریافت کند ، آزمایشگاه فجر علاوه بر کنترل کیفی داخلی همه ساله در برنامه ی ارزیابی کیفیت خارجی آزمایشگاههای تشخیص طبی (EQAP) در مراحل مختلف کنترل کیفی اعم از ساده و پیشرفته و همچنین از سال 1396 در برنامه ی ارزیابی غربالگری سلامت جنین شرکت مینماید و همواره شعار "صحت و دقت ابزار لازم تمامی آزمایشها است" را مد نظر دارد   .

مدیریت آزمایشگاه همواره بر رعایت استاندارد ها دقت نظر دارد و نگاه ویژه ای به این بخش دارد.