ساعات کاری

 

 

ساعات کاری آزمایشگاه

ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر

ساعت پذیرش  6 صبح الی 7 شب

  ساعت جوابدهی 4 عصر الی 7 شب